1§. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Sovintoon elämän kanssa -koulutus ry (SEK-koulutus) ja sen kotipaikka on Kalajoki.

2§. Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tavoitteena on kehittää ja edistää vastuullista sielunhoitoterapiaa ja sielunhoitoa Suomessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

– Järjestää kristilliseltä arvopohjalta Sovintoon elämän kanssa -sielunhoitoterapeuttikoulutusta.

– Järjestää kursseja ja täydennyskoulutusta.

– Tekee ja kehittää yhteistyötä psykoterapiaa, kristillistä terapiaa tai sielunhoitotyötä tukevien yhdistysten ja yhteisöjen kanssa.

– Harjoittaa yhdistyksen tarkoitusta ja tavoitteita tukevaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

– Ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.

– Toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä.

– Harjoittaa järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä tavanomaista kioskikauppaa ja ravintolatoimintaa.

Lisäksi yhdistys voi harjoittaa oman alansa kustannustoimintaa. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta ja irtainta omaisuutta sekä arvopapereita.

Yhdistyksen varainhankinta ei tähtää liiketaloudellisen voiton saamiseen, vaan yhdistyksen tarkoituksen ja tavoitteiden toteuttamiseen.

Yhdistys perustaa toimintansa uskon, elämän ja etiikan kysymyksissä Raamatun auktoriteettiin ja apostoliseen uskontunnustukseen.

3§. Yhdistyksen jäsenyys

Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä RE ja SEK terapeuttisen sielunhoidon koulutuksen käyneet henkilöt sekä RE ja SEK sielunhoitoterapian kouluttajat. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja tai on päässyt jäsenyyteen antamalla itsestään vääriä tai muuten harhaanjohtavia tietoja. 

Ennen kuin hallituksen kokous tekee päätöksen jäsenen erottamisesta, jäsenelle on varattava tilaisuus antaa kirjallisesti tai hallituksen kokouksessa suullisesti selvityksensä asiasta.

5§ Jäsenmaksu

Vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

6§ Hallitus

Yhdistyksen asioiden ja omaisuuden hoidosta vastaa yhdistyksen hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut neljä – seitsemän (4-7) varsinaista jäsentä sekä kaksi – neljä (2-4) varajäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallituksen kokoonpanossa pyritään huomioimaan, että mukana on psykoterapian, psykiatrian, RE/SEK sielunhoitoterapian, teologian ja työnohjauksen osaajia. Yksi hallituksen jäsenistä tai varajäsenistä pyritään valitsemaan yhdistyksen ylläpitämän koulutustiimin jäsenistä.

Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Puolet hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa, aluksi arvan, sitten vuoron mukaan.

Puheenjohtajan tai yksittäisen hallituksen jäsenen toimikausia ei ole rajattu.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä.

Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus päättää ja on vastuussa koulutustiimin kokoonpanosta ja koulutuksen sisältörakenteesta.

Hallitus voi asettaa alaisuudessaan toimivia tarpeellisiksi katsomiaan toimikuntia ja työryhmiä.

7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai hallituksen siihen määräämä muu toimihenkilö yksin.

8§ Tilit ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava

toiminnantarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kahta (2) viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-huhtikuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosaa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten hallitukselta kirjallisesti vaatii. Kokous on kutsuttava koolle kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa yhdistykselle.

11§ Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. avataan kokous

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus

8. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

9. valitaan yksi (1) tai kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

11. päätetään kokous

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle kuukautta ennen niin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituspykälän mukaan yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.